Betty Moden
Buchholzer Str. 22
Telefon 03733 24003